Algemene voorwaarden modellen

Algemene Voorwaarden Model DILLEN MODELING MANAGEMENT
DILLEN MODELING MANAGEMENT is als vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72424656 en is gevestigd aan de Bijsselseweg 11/112, (8256 RE) te Biddinghuizen.
1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
4. Model: de natuurlijke persoon die de gevraagde werkzaamheden uitvoert.
5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: DILLEN MODELING MANAGEMENT
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
Dienstverlener.
7. Diensten: de diensten die DILLEN MODELING MANAGEMENT aanbiedt is het plaatsen van
Models bij Opdrachtgevers en bemiddelen van de totstandkoming van de boekingsovereenkomst tussen Model(s) en Opdrachtgever(s).
8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door DILLEN MODELING MANAGEMENT ter zake de door de klant aangevraagde diensten.
9. Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tot levering van het betreffende Model waartoe
Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
10. De website die door DILLEN MODELING MANAGEMENT gebruikt wordt is
https://www.themodelingmanagement.com.
2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DILLEN MODELING
MANAGEMENT, elke overeenkomst tussen DILLEN MODELING MANAGEMENT en een Model en op elke dienst die door DILLEN MODELING MANAGEMENT wordt aangeboden.
2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt een Model de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DILLEN MODELING MANAGEMENT aan een Model aangeven op welke wijze een Model de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van DILLEN MODELING MANAGEMENT is gepubliceerd zodat een Model deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een Model en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met DILLEN MODELING MANAGEMENT is overeengekomen. De voorwaarden van Model zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en  zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
3. Totstandkoming van de overeenkomst

1
1. Indien het Model mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door DILLEN MODELING
MANAGEMENT voorgelegd aanbod, is een boekingsovereenkomst tussen het Model en
Opdrachtgever tot stand gekomen. Een mondeling geaccepteerd aanbod wordt door DILLEN
MODELING MANAGEMENT zo spoedig mogelijk schriftelijk (pr-e-mail) bevestigd. Indien het Model
ondanks een reeds tot stand gekomen overeenkomst de inschrijving bij DILLEN MODELING
MANAGEMENT beëindigt, blijft de boekingsovereenkomst onverminderd van kracht, alsmede alle
reeds verleende gebruiksrechten op het beeldmateriaal conform de eerder overeengekomen
afspraken.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van DILLEN
MODELING MANAGEMENT heeft aanvaard en het betreffende Model instemming heeft verleend. Bij
gebreke van instemming van het Model of ontbreken van akkoord van DILLEN MODELING
MANAGEMENT wordt een alternatieve oplossing aangeboden aan Opdrachtgever. Eventuele
overeengekomen optierechten komen te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.
3. Indien een Model door meerdere Opdrachtgevers is geboekt op dezelfde datum heeft de
Opdrachtgever voorrang die het eerst en boekingsovereenkomst sluit.
4. Indien Opdrachtgever een exclusiviteitsrecht op een Model wenst, dienen hiervoor voorafgaand aan
de overeenkomst bindende afspraken met DILLEN MODELING MANAGEMENT gemaakt te worden.
Er zullen in dit geval andere tarieven worden gehanteerd.
4. Inschrijving van een Model
1. Bij inschrijving verstrekt het Model aan DILLEN MODELING MANAGEMENT zijn of
haar persoonsgegevens en overige relevante gegevens op eerste verzoek van DILLEN
MODELING MANAGEMENT.
2. Tevens verstrekt het Model aan DILLEN MODELING MANAGEMENT de eventueel
beschikbare beeldopnamen van het Model. DILLEN MODELING MANAGEMENT is
gerechtigd, maar niet verplicht om beeldopnamen van het Model te laten vervaardigen.
Het Model verstrekt DILLEN MODELING MANAGEMENT hierbij de toestemming om zijn
of haar (persoons)gegevens en alle beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zin des
woords, voor het verkrijgen van opdrachten aan het Model via Opdrachtgevers van

DILLEN MODELING MANAGEMENT. Onder het gebruiken van beeldopnamen wordt
verstaan, maar is niet beperkt tot plaatsing ervan op de website van DILLEN
MODELING MANAGEMENT en het presenteren daarvan aan potentiële Opdrachtgevers.
3. Het Model dient er zorg voor te dragen dat het eventueel extra aangeleverde
beeldmateriaal vrij is van rechten, zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals
bijv. de fotograaf) niet worden geschonden. Het model vrijwaart DILLEN MODELING
MANAGEMENT tegen alle aanspraken van derden wegens inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
4. Het Model is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huidige gelijkenis met het
beeldmateriaal op de website van DILLEN MODELING MANAGEMENT, en dient
wijzigingen in zijn/haar uiterlijk dan ook zo spoedig mogelijk door te geven, zodat
DILLEN MODELING MANAGEMENT het beeldmateriaal kan vervangen.
5. Model zal, indien daartoe geboekt, modellenwerk verrichten. Onder modellenwerk
wordt verstaan: alle werkzaamheden waarbij het uiterlijk van het Model van belang is,
waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) het lopen van modeshows, poseren,
optreden in reclames en meer. Een en ander geschiedt in overleg met DILLEN
MODELING MANAGEMENT.
5. Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Model en DILLEN MODELING MANAGEMENT een
overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen
partijen zijn overeengekomen.
2. DILLEN MODELING MANAGEMENT heeft het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de
vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat DILLEN MODELING
MANAGEMENT tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
a. Voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, het Model zijn verplichtingen niet tijdig of niet
voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van DILLEN
MODELING MANAGEMENT;
2
2. Medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van
DILLEN MODELING MANAGEMENT;
3. Er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar
redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
6. Betaling aan Model
1. Het is het Model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met
opdrachtgevers over juridische en/of financiële zaken. Ook is het Model niet
toegestaan rechtstreeks contracten met Opdrachtgever(s) aan te gaan zonder
voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DILLEN MODELING
MANAGEMENT.
2. Ten behoeve van het Model wordt de door Opdrachtgever aan het Model
verschuldigde betaling door DILLEN MODELING MANAGEMENT aan Opdrachtgever
gefactureerd en geïncasseerd. Nadat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen
jegens DILLEN MODELING MANAGEMENT heeft voldaan, wordt de overeengekomen
modelvergoeding minus bemiddeling fee aan het Model betaald.

3. DILLEN MODELING MANAGEMENT is op geen enkele wijze aansprakelijk, indien een
Opdrachtgever een factuur niet, niet tijdig of niet volledig betaalt. DILLEN MODELING
MANAGEMENT is nimmer enige vergoeding, betaling van kosten of schade, een
vervangende opdracht, compensatie of welk bedrag dan ook verschuldigd aan het
Model indien een opdracht van een Opdrachtgever, om welke reden dan ook, geen
doorgang vindt, of minder uren worden afgenomen. DILLEN MODELING MANAGEMENT
poogt met Opdrachtgever een annuleringsregeling overeen te komen waardoor bij late
annuleringen wel een bedrag aan het Model en aan DILLEN MODELING MANAGEMENT
toekomt. Indien deze regeling daadwerkelijk is overeengekomen zal DILLEN MODELING
MANAGEMENT namens Model daar een beroep op doen.
4. Alle uitbetalingen aan het Model betreffen steeds brutobedragen. Model is steeds
zelfverantwoordelijk voor het opgeven van deze inkomsten bij de belastingdienst, en
andere overheidsinstanties. Model vrijwaart DILLEN MODELING MANAGEMENT voor
alle hieruit voortvloeiende kosten en schade van Model zelf en derden. Indien de fiscus
en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhoudingen en afdrachten ten onrechte
achterwege zijn gebleven, zal DILLEN MODELING MANAGEMENT alle daaruit
voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente,
boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op het betreffende Model
verhalen. DILLEN MODELING MANAGEMENT heeft een registratieplicht bij de
belastingdienst van de totale jaarlijkse verdiensten van iedere Model.
5. Dagtarief: onder een dag wordt verstaan maximaal acht werkuren tussen de uren van
09.00 uur en 18.00 uur. Dag boekingen voor film zijn maximaal 10 uren tussen de uren
van 08.00 uur en 19.00 uur.
6. Half Dagtarief: onder een halve dag wordt verstaan maximaal vier werkuren tussen
de uren van 09.00 uur en 13.00 uur of 13.30 uur en 18.00 uur.
7. Uurtarief: onder uurtarief wordt een periode van 60 minuten verstaan.
8. Overwerk: bij boekingen tussen 08.00 uur en 09.00 uur en tussen 18.00 uur en 24.00
uur zal per anderhalf uur het geldende uurtarief en btw in rekening worden gebracht. Bij
boekingen voor 08.00 uur en na 24.00 uur zal per uur tweemaal het geldende uurtarief
en btw in rekening worden gebracht.
7. Uitvoering van de overeenkomst
1. DILLEN MODELING MANAGEMENT zal zich inspannen om de overeenkomst met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer
verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen
welke uitvoerig is beschreven. Model verplicht zich jegens zowel DILLEN MODELING
MANAGEMENT als Opdrachtgever om de opdracht naar beste inzicht en vermogen van
het Model en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Bij de uitvoering van de diensten is DILLEN MODELING MANAGEMENT niet verplicht
of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de
inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de
aanwijzingen meerwerk opleveren voor DILLEN MODELING MANAGEMENT, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te
vergoeden.
3
3. DILLEN MODELING MANAGEMENT is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar
eigen inzicht derden en andere Modellen te schakelen.

4. Opdrachtgever zal medewerkers en Modellen van DILLEN MODELING MANAGEMENT
professioneel en met zorg behandelen, door zich te houden aan de wettelijke regelgeving, onder meer
artikelen 7:611, 7:646 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbowet, AWGB en WGB en zich
onthouden van elke vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
5. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen hierboven beschreven of indien Opdrachtgever
zonder expliciete en schriftelijke toestemming van DILLEN MODELING MANAGEMENT overgaat tot
naaktfotografie, behoud het Model zich het recht voor om de werkzaamheden van de Opdracht per
direct te beëindigen en de locatie te verlaten. DILLEN MODELING MANAGEMENT behoudt het recht
voor om de Overeenkomst in dit geval onmiddellijk te ontbinden.
6. Model is verplicht zich bij alle werkzaamheden te houden aan de regels als opgenomen in de
‘Werkwijze van DILLEN MODELING MANAGEMENT’.
7. Model verricht werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever als uitvloeisel van de door DILLEN
MODELING MANAGEMENT verrichtte werkzaamheden, te weten de bemiddeling tussen de
Opdrachtgever en het Model. DILLEN MODELING MANAGEMENT spant zich in om een
boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen Model en een Opdrachtgever. De Model is jegens
DILLEN MODELING MANAGEMENT te allen tijde verplicht de voorwaarden van de overeengekomen
boekingsovereenkomst na te komen.
8. De werkzaamheden van het Model staan omschreven in de overeenkomst, ook wel boeking of
boekingsovereenkomst. De opdracht is tussen Opdrachtgever en het Model. Model verbindt zich
jegens Opdrachtgever tot het leveren van de overeengekomen werkzaamheden op de afgesproken
datum en tijd, en het afstaan van de betreffende publicatierechten voor bepaalde tijd aan
Opdrachtgever.
9. Model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig, deskundig en
vakbekwaam uit te voeren conform de aanwijzingen van Opdrachtgever en DILLEN MODELING
MANAGEMENT.
10. Overtreding van de hierboven genoemde leden 8 en 9, leidt tot schadeplichtigheid aan de zijde
van Model jegens Opdrachtgever en/of DILLEN MODELING MANAGEMENT. Model vrijwaart DILLEN
MODELING MANAGEMENT tegen aanspraken van derden, inclusief Opdrachtgever, wegens door
het Model aangerichte schade als gevolg van nalatigheid door – of het tekort schieten in de nakoming
van de verplichtingen van het Model.
11. Het is Model niet toegestaan een overeenkomst binnen 48 uur voor aanvang van de
werkzaamheden te annuleren. Indien Model door enige oorzaak is verhinderd, dient Model DILLEN
MODELING MANAGEMENT hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van
Model bij de werkzaamheden heeft DILLEN MODELING MANAGEMENT het recht de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat DILLEN MODELING MANAGEMENT tot enige vergoeding is gehouden. In
een dergelijke geval verbeurt Model voorts een direct opeisbare boete aan DILLEN MODELING
MANAGEMENT van 100% van het overeengekomen honorarium van de betreffende opdracht.
8. Rechtstreekse benadering van Model(s) en Opdrachtgever(s)
1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder goedkeuring of buiten medeweten van DILLEN
MODELING MANAGEMENT, zonder contact, of na eenmaal met elkaar door DILLEN MODELING
MANAGEMENT in contact gebracht te zijn geweest met een of meerdere Modellen, dit Model direct of
indirect te benaderen of contracteren voor eventuele nieuwe opdrachten en/of voor de financiële
afwikkeling van een opdracht. Indien zulks toch geschiedt, maakt Model hiervan direct melding bij
DILLEN MODELING MANAGEMENT. Voor opdrachten „voortvloeiend‟ uit een opdracht geldt
eveneens het bovenstaande.
2. Het is Model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met Opdrachtgever over juridische
en/of financiële zaken. Ook is het Model niet toegestaan om rechtstreeks contracten met
Opdrachtgever aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DILLEN

MODELING MANAGEMENT. Bij overtreding hiervan is Model een direct opeisbare boete verschuldigd
van het meerdere van € 750 en 100% van het overeengekomen honorarium van de betreffende
opdracht.
4
9. Beperking van aansprakelijkheid
1. DILLEN MODELING MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of
derden die Model tijdens de opdracht veroorzaakt. DILLEN MODELING MANAGEMENT is voorts niet
aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever voor het door een Model tekortschieten in de
nakoming van één of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van een boekingsovereenkomst
(waaronder verstaan maar niet beperkt tot het niet of gebrekkig presteren door het Model, wangedrag
door het Model, of wanneer Model er anders uitziet Opdrachtgever had verwacht). Het Model is zelf
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van iedere vorm van verzuim van of door het Model.
DILLEN MODELING MANAGEMENT is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim
aangeboden nakoming te weigeren.
2. DILLEN MODELING MANAGEMENT is niet aansprakelijk jegens Model voor enige schade, die
mocht zijn ontstaan, indien Opdrachtgever enige afspraak niet of gebrekkig nakomt, of voor schade
ontstaan, tijdens of ten gevolge van (model)werkzaamheden.
3. DILLEN MODELING MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van
leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade, renteschade en schade als gevolg van gebruik
van door DILLEN MODELING MANAGEMENT geleverde diensten. Evenmin kan DILLEN MODELING
MANAGEMENT aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden
van het Model op weg van en/of naar de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten alsmede van verlies,
diefstal en/of beschadiging van zaken van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering van DILLEN MODELING MANAGEMENT per gebeurtenis per jaar
uitkeert.
5. DILLEN MODELING MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn
van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de
website of die van gelinkte websites.
6. DILLEN MODELING MANAGEMENT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden
in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van
de website.
7. DILLEN MODELING MANAGEMENT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van en door/namens DILLEN MODELING MANAGEMENT verzonden e-mail, noch voor de
tijdige ontvangst ervan.
8. De aansprakelijkheid van DILLEN MODELING MANAGEMENT eindigt in elk geval na verloop van
één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen.
10. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van DILLEN MODELING MANAGEMENT, waaronder verstaan
maar niet beperkt tot, de auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten op haar offertes,
ontwerpen, afbeeldingen, beeldmateriaal, adviezen, productie- en leveringsmethodes,
samplemateriaal, berekeningen enzovoort, (tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen)
berusten uitsluitend bij DILLEN MODELING MANAGEMENT en worden niet overgedragen aan
Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van DILLEN MODELING MANAGEMENT rusten te openbaren en/of te
vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van DILLEN MODELING MANAGEMENT en een daartoe
overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in
door DILLEN MODELING MANAGEMENT opgeleverde zaken, dient DILLEN MODELING
MANAGEMENT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van
DILLEN MODELING MANAGEMENT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
overeenkomst.
4. De intellectuele eigendomsrechten van het beeldmateriaal dat in het kader van een opdracht is
gemaakt rust bij Opdrachtgever en DILLEN MODELING MANAGEMENT, met dien verstande dat de
intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever beperkt is tot kleinschalige publicaties (tot 850.000
gedrukte exemplaren) en de tijdbestekken die in de boekingsovereenkomst zijn bepaald.

5. Opdrachtgever verleent DILLEN MODELING MANAGEMENT een zonder enige beperking,
onherroepelijk en overdraagbaar recht om het beeldmateriaal te gebruiken, publiceren, reproduceren
en distribueren. Andere publicaties dan expliciet overeengekomen, zijn verboden. DILLEN
MODELING MANAGEMENT heeft het recht de naam van de Opdrachtgever en fotomateriaal en een
korte zakelijke omschrijving van de Opdracht te gebruiken voor promotionele activiteiten.
6. Elke Model van DILLEN MODELING MANAGEMENT draagt bij de Opdracht zijn Portretrecht, op
het volledige gebruik – wereldwijd en voor onbepaalde tijd – van het te vervaardigen of vervaardigde
beeldmateriaal van en met het portret van het Model over op DILLEN MODELING MANAGEMENT en
Opdrachtgever. Opdrachtgever en DILLEN MODELING MANAGEMENT leggen hieromtrent de
voorwaarden schriftelijk vast. Hierbij kan tevens een aanvullende vergoeding bedongen worden ten
behoeve van het Model.
7. DILLEN MODELING MANAGEMENT is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van het Model te
gebruiken bij promotiereclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in
publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.
11. Klachten
1. Indien een Model niet tevreden is over de service van DILLEN MODELING MANAGEMENT of
anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is een Model verplicht om deze
klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na de betreffende aanleiding dat tot de
klacht heeft geleid te melden. Het is een Model verboden haar of zijn klachten en/of ontevredenheid
openbaar te maken en/of te delen met derden, en een Model dient zich te onthouden van enige
mededeling aan anderen dan directbetrokkenen bij het geschil.
2. Klachten kunnen gemeld worden via info@themodelingmanagement.com met als onderwerp
“klacht”.
3. Indien Opdrachtgever op locatie een klacht heeft over het Model dient Opdrachtnemer het Model
onverwijld naar DILLEN MODELING MANAGEMENT sturen en direct telefonisch contact op te nemen
met DILLEN MODELING MANAGEMENT. Klachten over het model achteraf, na afloop van de
overeenkomst worden mogelijk niet ontvankelijk verklaard.
4. De klacht moet door een Model voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DILLEN
MODELING MANAGEMENT de klacht in behandeling kunnen nemen.
5. DILLEN MODELING MANAGEMENT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

6. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In geval van een terechte
klacht heeft DILLEN MODELING MANAGEMENT de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag,
het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden, dan wel
het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht. Ieder Model is gehouden hieraan
mee te werken.
12. Toepasselijk recht